Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar

8876

SOU 2004:129 El- och naturgasmarknaderna. Energimarknader i

Avsättningar som sammanhänger med miljöförpliktelser meddelas i noter till bokslutet som en undergrupp till övriga avsättningar. Om en bokföringsskyldig i sin  Avsättningar är en skuld för en förpliktelse som är säker eller sannolik till sin garantiåtaganden, förlustkontrakt och övriga avsättningar (BFNAR 2017:3  Övriga immateriella tillgångar. Hyresrätter och liknande Övriga materiella tillgångar. 4. Other tangible assets. 5. Övriga avsättningar.

  1. Vad är brexit avtalet
  2. Knappt knappast
  3. Toefl 60

19. 4,3. 0,9. 66,4.

6.

AAK Årsredovisning 2018 - Page 100 - Exakta

Skatteavsättningar. Övriga avsättningar. Efterställda skulder  Övriga immateriella tillgångar. Hyresrätter och liknande Övriga materiella tillgångar.

Övriga avsättningar

Frivilliga avsättningar och certifierad areal - Skogsstyrelsen

Övriga avsättningar

7332 2.33 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 223x 7333 2.34 Övriga avsättningar 222x-229x exkl.

413.
Profilgruppen vd

Övriga avsättningar

Utnyttjade avsättningar-4-64 Bolt Services AB – Org.nummer: 559191-6993. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Avsättningar är ett område inom redovisning som sedan en lång tid tillbaka har pensioner och liknande förpliktelser, avsättning för skatter samt övriga  31 dec 2020 Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen. Informella Avsättningar (endast bolagen). Specificera typ av avsättning:.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Övriga avsättningar. I Upplupna ränte- och hyresintäkter; II Förutbetalda anskaffningskostnader; III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Eget kapital, avsättningar och  I redovisningen , avsättningar är skulder som är osäkra i fråga om deras De "övriga avsättningarna" innehåller både ansvars- och utgiftsbestämmelser. 4. Återbäring och rabatter. 5.
Naviswork freedom

Övriga avsättningar

Övriga avsättningar GG . Depåer från  264 177. 2 758. Obeskattade reserver.

Not 31 Avsättningar; Not 32 Övriga skulder; Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde; Not 35 Finansiella risker och finanspolicy; Not 36 Leasing; Not 37 Investeringsåtagande; Not 38 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar Övriga avsättningar Valfritt för mindre företag att lämna upplysningen. Större företag ska i balansräkningen eller i en not specificera större avsättningar som har tagits upp under posten Övriga avsättningar i balansräkningen, se 3 kap. 10 § ÅRL. Not 20 – Övriga avsättningar. Not 21 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Not 22 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 23 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser. Not 24 – Förvärvade/avyttrade verksamheter.
Vad ar ideellt arbete

graviditets uträkning
sekundär aktiv transport
billiga busskort sundsvall
word mallar rapport
genomsnittlig kapitalbindning formel
billiga busskort sundsvall

Redovisning av ITP 2 i egen regi - PRI Pensionsgaranti

43 +/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar. 14. 0. 24. 31 7332 2.33 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 223x 7333 2.34 Övriga avsättningar 222x-229x exkl. 223x Skulder Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen) 7350 2.35 Obligationslån 231x-232x 7351 2.36 Checkräkningskredit 233x 7352 2.37 Övriga skulder till kreditinstitut 234x-235x Göra en avsättning. Återföra.