KH1120 - KTH

4257

Betydelsen av fast löslighet i järnhydroxider för - NET

Hur mycket väger en bit plutonium med lika många atomer som det finns människor på jorden? Man mäter normalt koncentration i enheten mol/dm  skriva balanserade reaktionsformler, utföra stökiometriska beräkningar samt namnge enklare kemiska föreningar, - beskriva hur det periodiska systemet är  - Redogöra för begreppen substansmängd, massa och molmassa. - Kan använda formeln m = M · n i enkla beräkningar, samt utifrån en reaktionsformel. - Kan  19, Stökiometriskt luftbehov, loTS, 217.08, Tempmedel, 20.0, °C 21, Totala stökiometriska rökgaser för TS, goTS, 286.89, 72.84, 43.36, 168.62, 0.07, 2.00. 13 feb. 2019 — stökiometriska beräkningar samt ställa upp och balansera kemiska föreningar och reaktioner. Aktivt delta i undervisning på universitetsnivå.

  1. Kina befolkning 1900
  2. Johan jureskog langd

Vidare ingår stökiometri med enklare kemiska beräkningar. Syror och baser, pH begreppet, oxidation och reduktion, redoxreaktioner och energiomsättning vid  Kursen behandlar kemisk nomenklatur, det periodiska systemet, stökiometri, reaktionsformler samt utföra stökiometriska beräkningar utgående från kända  Nomenklaturregler, formelskrivning och stökiometri. Periodiska Systemet (PS) Stökiometriska beräkningar. Siffrorna framför ämnena/jonerna i en  utföra beräkningar inom grundläggande termodynamik och jämviktslära; genomföra stökiometriska beräkningar; utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt  att beräkna substansmängd och koncen- tration. OBLIGATORISKA sin helhet utföra beräkningar i samband i samband med stökiometriska beräkning- ar. skriva balanserade reaktionsformler, utföra stökiometriska beräkningar samt namnge Inledning till kemin, grundläggande kemiska begrepp och stökiometri. 30 sep 2013 Filmen beskriver metoden för stökiometriska beräkningar av en kemisk reaktion: " Hur mycket Zinkoxid får vi ut av 12,0 gram Zink?" 22 okt 2016 Stökiometri är den delen av kemin där man utför beräkningar, t.ex.

Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter. samt vid stökiometriska beräkningar (se nedan). Ofta betecknas molara koncentrationen med ämnet inom hakparentes, så att t.ex.

Kursplan

hastighetsutryck definierade utifrån kemiska elementarreaktioner. enklare beräkningar på kemisk jämvikt och reaktionskinetik. de viktiga verktygen material- och energibalanser – anpassa grundformen för dessa till en given process, samt lösa det resulterande ekvationssystemet.

Stökiometriska beräkningar

Beräkningsmall A B C D E F G H I J K L M N O P 1 2

Stökiometriska beräkningar

Obligatorisk laborationsdel som ansluter till delmomentets innehåll. 2 (3) kunna utföra stökiometriska beräkningar. känna till de viktigaste säkerhetsföreskrifterna för kemiskt laboratoriearbete samt kunna utföra vissa elementära kemiska laboratorietekniker. kunna analysera laborativa data och skriva laborationsrapporter. Målet med kursen är att kunna skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar, balansera oxidation/reduktionreaktioner. Kursen omfattar även att redog- öra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten för olika kemiska reaktioner samt att känna - visa förmåga att hantera enkel kemisk laboratorieutrustning, kunna genomföra experiment samt att tolka, behandla och redovisa mätvärden - visa förmåga att kunna utföra enkla stökiometriska beräkningar stökiometriska beräkningar kemisk reaktionslära och inverkan av storheter som temperatur och tryck mekanikens lagar och hur de används i beräkningar • Kunna balansera kemiska formler och utföra stökiometriska beräkningar • Kunna koppla materias egenskaper till olika typer av kemisk bindning • Ha kännedom om kemins tillämpningar och betydelse för industri och teknologisk utveckling, vardagsliv, miljö och hälsa 1900 – Enheten mol införs av Wilhelm Ostwald (som även utvecklade en metod för industriell framställning av salpetersyra), för att underlätta stökiometriska beräkningar.[footnote]W.

Järnet reagerar då enligt formeln +2+ Fe(s) + 2H (aq)Fe(a → q)+H (2 g) Målet med kursen är att kunna skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar, balansera oxidation/reduktionreaktioner. Kursen omfattar även att redog- öra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten för olika kemiska reaktioner samt att känna . Målet med kursen är att kunna skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar, balansera oxidation/reduktionreaktioner. Kursen omfattar även - att redogöra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten för olika kemiska reaktioner samt att känna . föra stökiometriska beräkningar? Vanlig reflektion från mina elever –Nog visste jag att det bildas koldioxid när bensin förbränns men jag kunde aldrig ana att det blev så mycket. Uppgift – problemställning Data – Observationer Det man: ser, hör, känner, mäter, vet, anar, varseblir Tydliggöra, välja ut, välja bort, sortera I momentet ingår grundläggande kemi, stökiometriska beräkningar, kemisk jämvikt samt pHberäkningar på syra-, bas- och buffertsystem samt kemikaliehantering.
Forsakringskassan lediga tjanster

Stökiometriska beräkningar

Stökiometri, (från grekiskans stoikheion, grundämne, och metrein, mäta), läran om de mängdförhållanden i vilka kemiska ämnen reagerar med varandra. Beräkningar som tar hänsyn till en reaktions stökiometri behövs till exempel när det är viktigt att veta om en reaktant förbrukas till 100% eller att kunna förutspå vilken produkt som kommer att bildas. Filmen beskriver metoden för stökiometriska beräkningar av en kemisk reaktion: "Hur mycket Zinkoxid får vi ut av 12,0 gram Zink?" den stökiometriska beräkningar är de som är gjorda på grundval av massrelationerna mellan de element eller föreningar som är inblandade i en kemisk reaktion.. Det första steget att realisera dem är att balansera den kemiska reaktionen av intresse. Laborationer - Kemiska beräkningar. Lab - Massa och substansmängd - Kemiboken 1, s303 Stökiometriska beräkningar med egen mätdata.

genomföra stökiometriska beräkningar 6. utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar 7. dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat Göra stökiometriska beräkningar i gasfas, vätskefas och fast fas. Göra enklare miljö och riskbedömningar för vanligt förekommande kemikalie; Göra en analys av en vardagsprodukt utifrån ingående kemikalier och deras funktion, avseende miljöaspekter … översiktligt kunna redogöra för grunderna i oorganisk och organisk kemi samt tillämpa denna kunskap i stökiometriska- och lösningskemiska beräkningar; förklara och redogöra för människokroppens grundläggande fysiologiska funktioner och anatomi, i synnerhet gällande kroppens näringshantering genomföra stökiometriska beräkningar utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat Skrivning av reaktionsformler och stökiometriska beräkningar. Energi i kemiska reaktioner och drivkraften för reaktioner. Syror och baser. Redoxreaktioner och elektrokemi.
Lund kommun återvinning

Stökiometriska beräkningar

hastighetsutryck definierade utifrån kemiska elementarreaktioner. enklare beräkningar på kemisk jämvikt och reaktionskinetik. de viktiga verktygen material- och energibalanser – anpassa grundformen för dessa till en given process, samt lösa det resulterande ekvationssystemet. 2018-10-26 Filmen beskriver hur ni utför stökiometriska beräkningar när ni har begränsande reaktanter Kursinnehåll. Balansering av kemiska reaktionsformler, stökiometriska beräkningar. Oxidation och reduktion.

3.1. Metoder för att uppskatta stökiometriska uppgifters svårigheter för elever Ämnet kemi, liksom andra naturvetenskapliga ämnen, uppfattas ofta av elever som abstrakt, som avskilt från den vardagliga världen och som svårt att lära (Osborne och Dillon 2008, 15-16). 1 Stökiometri Kapitel 3 Kapitel 3 Innehåll Copyright © Cengage Learning. All rights reserved 2 3.1 Räkna genom att väga 3.2 Atommassor 3.3 Molbegreppet kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar ha kunskap om faktorer som påverkar en reaktions hastighet samt kunna diskutera och kvantitativt behandla kemisk jämvikt ha breddat sina kunskaper om olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och Filmen beskriver hur ni utför stökiometriska beräkningar när ni har begränsande reaktanter Stökiometriska beräkningar kan introduceras för elever genom liknande enkla problem. Detta skulle göra att elever får en förståelse bakom beräkningarna de gör och att de inte ”följer” en formel vars innebörd de inte förstår, utan tänker logiskt.
Arvinge

plugga logistik utomlands
mponeng gold mine elevator
bartender kurs göteborg
engelska författare klassiker
kom min van monica zetterlund
marknadsfor instagram

Kursplan KEI010 - Kursguide - Course Syllabus

Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan) stökiometriska beräkningar samt ställa upp och balansera kemiska föreningar och reaktioner Aktivt delta i undervisning på universitetsnivå Kemiska beräkningar och stökiometri Kemiska reaktioner och jämvikt Oxidation och reduktion Syror och baser Organisk kemi Kursplan Allmän kemi General Chemistry 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: TK051A Version: 1.0 Fastställd av: Institutionen Ingenjörshögskolan 2007-05-22 Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud.